گروه پژوهشی بهينه سازی مهندسی يک گروه پژوهشی بين رشته ای است که از اجتماع محققين رشته های مختلف مهندسی با تخصص مرتبط با بهينه سازی در دل اولين دانشکده مهندسی کشور طراحی شده است. هدف اين گروه علاوه بر رشد و اعتلای برنامه های آموزشی و پژوهشی، تجميع و هدايت پتانسيلهای تحقيقاتی دانشگاه به سمت حل مسائل پيچيده مهندسی کشور در جهت استفاده بهينه از منابع ملی است.