دکتر یعقوب قلی پور - دانلود رزومه

رئیس گروه پژوهشی بهینه سازی مهندسی